safecall

Nộp báo cáo

Important Information

Không nên sử dụng trang web này cho các vấn đề khẩn cấp

Nếu bạn muốn nói chuyện với chúng tôi, vui lòng tham khảo danh sách của chúng tôi về các số liên lạc

Sau khi bạn đã chia sẻ mối quan tâm của bạn:
  • Thông tin bạn cung cấp và đồng ý rằng chúng tôi có thể chia sẻ sẽ được gửi đến quản lý cấp cao trong tổ chức của bạn, người sẽ quyết định hành động thích hợp nhất.
  • Khi bạn đã gửi báo cáo, ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn một liên kết kích hoạt. Sử dụng liên kết này sẽ cho phép bạn đặt mật khẩu của mình. Sau đó bạn sẽ có thể đăng nhập vào tài khoản của bạn. Đối với các trường hợp ẩn danh, chúng tôi cũng sẽ tạo tên người dùng để cho phép bạn đăng nhập.
  • Sau hai ngày làm việc, vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn để kiểm tra báo cáo của bạn để biết phản hồi hoặc câu hỏi thêm.
  • Sau khi gửi, bạn sẽ có 8 giờ để kích hoạt tài khoản của mình. Vui lòng liên hệ với Safecall nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào.

File a Report Form

Whistleblower Type

Chi tiết Liên hệ

Chi tiết Liên hệ

Chi tiết về Tổ chức

Chi tiết về Tổ chức

Chi tiết Mối quan tâm

Chi tiết Mối quan tâm

Những người Liên quan

Địa chỉ Sự cố

0/20000
0/1000

Xác nhận

Xác nhận

Vui lòng hiểu trước khi bạn gửi

  • Bạn phải chọn 'Có' để có thể Gửi báo cáo của bạn - vì chúng tôi phải có sự đồng ý của bạn để có thể đăng ký hoặc tiến hành mối quan tâm của bạn.
  • Bằng cách chọn 'Có', bạn xác nhận sự đồng ý của mình đối với thông tin mà bạn đã cung cấp để Safecall chuyển tới tổ chức của bạn.
  • Tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi tại chân trang này